FSM 5: Příkaz a odpor

V minulém dílu FSM jsme rozebrali, co se stane, když se rozhodneme neřešit přestupek na místě zaplacením pokuty a převzetím pokutového bloku. V tomto dílu probereme, jaké budou první kroky správního orgánu ve správním řízení.

Základem pro správní řízení je zákon č. 500/2004 Sb., dále správní řád nebo spr.ř. V případě, že se jedná o přestupek, platí ustanovení zákona č. 200/1990 Sb. (dále přest. zák.) a v případě, že se jedná o přestupek dopravní, tak ještě zákon č. 361/2000 Sb. (dále ZPPK). Platí zde zásada, že Lex specialis derogat legi generali, neboli zvláštní úprava nahrazuje úpravu obecnější, tedy ve věcech upravených v zákoně 361/2000 Sb. platí tento zákon a konečně zákon č. 200/1990 Sb. má přednost před ustanovením spr.ř.

Posledně jsme skončili u toho, že policie (PČR nebo obecní policie) sepíše oznámení přestupku a úřední záznam, které následně předá místně příslušnému správnímu orgánu. Místně příslušný správní orgán je městský nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož působnosti nastalo deliktní jednání.

Tento správní orgán zpravidla jako první úkon řízení vydá příkaz.

V případě přestupku je příkazní řízení upraveno v § 87 přest. zák. V příkazním řízení lze přestupek projednat, není-li pochybnosti o tom, že se obviněný přestupku dopustil a nebyla-li věc vyřízena v blokovém řízení. Příkaz má stejné náležitosti jako rozhodnutí o přestupku. Oznamuje se vždy písemně. Obviněný  z  přestupku  může proti příkazu podat do 15 dnů ode dne jeho  doručení  odpor  správnímu  orgánu,  který  příkaz vydal. Včasným  podáním  odporu  se  příkaz  ruší  a  správní orgán pokračuje v řízení. Obviněnému  z  přestupku  nelze  uložit  jiný  druh  sankce, s výjimkou napomenutí, nebo vyšší výměru sankce, než byly uvedeny v příkaze. Maximální výše sankce v příkazním řízení je 4000 Kč (§ 13 odst. 2 přest. zák.). Důležitý je také § 79 odst. 2, který říká, že povinnost nahradit náklady řízení nelze uložit v blokovém řízení ani v řízení příkazním.

V případě jiného jiného správního deliktu fyzické osoby (dále Sprdel) platí § 150 správního řádu. Příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové  zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Proti  příkazu může ten, jemuž se povinnost ukládá, podat odpor ve  lhůtě  8  dnů ode dne doručení příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a  řízení pokračuje.

Nepodáním odporu nabyde příkaz právní moci a je vykonatelný, musíte tedy zaplatit pokutu a jsou vám připsány body v bodovém systému, pokud je spáchaný přestupek takto ohodnocen.

Povšimněte si několika odlišností. V případě správního deliktu (v dopravních věcech zpravidla fyzické nebo právnické osoby – provozovatele vozidla) je jednak lhůta k podání odporu kratší, ale především již v okamžiku vydání příkazu vzniká nutnost hradit náklady řízení.

 

Náležitosti odporu

Institut odporu v příkazním řízení byl koncipován tak, aby jej uměl uplatnit každý i naprosto bez právní kvalifikace. Shora uvedené požadavky na odpor proto nejsou nijak rozsáhlé (ve srovnání např. s odvoláním) a v podstatě tedy postačuje napsat na sáček od mouky „Proti rozhodnutí správního orgánu č.j. … podávám odpor. Venca Hlína, nar. 18.8.1988, Motyčín 18.“

V odporu je třeba uvést:

– kdo odpor podal,
– které věci se týká (nejlépe tedy uvedením spisové značky) a
– že se jedná o odpor

Dle § 37 odst. 2 správního řádu uvede fyzická osoba v podání (tedy i v odporu)

– jméno a příjmení,
– datum narození a
– místo trvalého pobytu,
– popřípadě jinou adresu pro doručování.

V případě, že by odpor neobsahoval některou z posledně uvedených náležitostí, správní orgán by měl podatele vyzvat k doplnění podání. Ohledně úplnosti podání odporu, v kombinaci s plnou mocí si můžete prostudovat rozsudek Krajského soudu v Plzni č.j. 30 A 75/2014-30.

Ani v jednom z uvedených případů zákon neukládá odpor odůvodnit a to také znamená, že jeho účinek (zrušení příkazu) nastane i při absenci odůvodnění.

 

Praktické postřehy týkající se podání odporu

V defenzívě je odpor „low hanging fruit“, podává se velmi často, zcela neformálně a rutinovaně. Dá se předpokládat, že pokud jste nesouhlasili s pokutou, nebudete zřejmě ani souhlasit s příkazem, v případě sprdele je to navíc za jedny peníze, protože náklady řízení platíte tak jako tak. Mimoto, i když je důkazní situace jasná a zprvu nevidíme vyhlídky na nějakou účinnou defenzívu, může se stát, že v dalším průběhu řízení udělá správní orgán chybu nebo se podaří jej do ní vmanévrovat, na čemž se následně podaří obranu vystavět.

Podstatným je fakt, že výše pokuty uvedená v příkazu se nemůže v dalším řízení zvýšit. Zajímavější je otázka, zda správní orgán může v dalším řízení skutek přehodnotit. Právní názor, který se opírá o samotnou podstatu správního řízení říká, že nikoli (není pochybností o tom, co bylo spácháno a kdo to spáchal, což v podstatě vylučuje, aby bez dalšího v řízení vyšlo najevo něco jiného).

Příkazní řízení vychází z předpokladu, že není pochybnosti o tom, že se obviněný přestupku dopustil nebo jsou skutková zjištění dostatečná (správní delikt). Správní orgány si s tím však hlavu nelámou a vystavují příkazy v podstatě ad hoc, přičemž zkoušejí, zda obviněný nevyměkne, když obdrží papír, na kterém je uvedeno milion paragrafů a který obsahově působí dojmem, že správní orgán to má všechno „pohromadě a fest“. Zde je důležité chápat, že to pouze zkoušejí a nenechat se tím zastrašit.

Pokud tedy obdržíte příkaz, je třeba učinit následující kroky:

1. Zachovat klid. I když příkaz působí dojmem ucelené argumentace, která nemá žádná viditelná slabá místa, představuje pouze jednostranný pohled správního orgánu, který použil ze spisu pouze to, co podporuje jeho verzi. V dalším řízení a po seznámení se se spisem se může například ukázat, že jsou i skutečnosti další, které celou věc staví do úplně jiného světla.

2. Seznamte se s poučením a s lhůtami uvedenými tam.

3. Pokud se v přestupkovém řízení rozhodujete, zda v řízení pokračovat a riskovat náklady řízení, nebo zda zaplatit na základě příkazu a dál se nebránit, patrně budete potřebovat informaci, co vlastně správní orgán na vás má. K tomu slouží institut nahlédnutí do spisu.

Příkaz advanced level

Dá se dosáhnout zrušení příkazu poté, co nabyl právní moci tím, že obviněný nepodal ve lhůtě odpor? Může se tak stát v případě, že obviněný ex post zjistí nějaké skutečnosti, které by mu v řízení mohly být ku prospěchu a které v době vydání příkazu nebyly známy. V takovém případě lze aplikovat pouze mimořádný opravný prostředek – žádost o obnovení řízení, viz rozsudek NSS č.j. 8 As 193/2014 – 35.

Odpor může jménem obviněného podat i zmocněnec.

Nejčastejší chybou při podání odporu je nepodání odporu v 8-denní lhůtě v případě řízení o jiném správním deliktu fyzické osoby – provozovatele.
 
Odůvodněný či neodůvodněný odpor?

Odpor má právní účinek, i když není odůvodněný, tedy není uvedeno, co shledáváte sporným. Je tedy pouze věcí vaší procesní taktiky, zda se rozhodnete odpor odůvodnit nebo ne.

V případě, že odpor neodůvodníte, nedozví se správní orgán nic o vaší procesní taktice a tu budete moci uplatnit následně v ústním jednání. Správní orgán se tedy nijak nepřipraví a důkazy, které navrhnete v ústním jednání, bude muset provést po něm (nebo přesvědčivě odůvodnit, proč se je rozhodl neprovést).

Kolega Smrtihlav doporučuje odpor odůvodnit a uvádí argumenty, které jsou rovněž validní. Předně lze kalkulovat s tím, že pokud vaše námitky v odporu budou dostatečně silné, správní orgán se zrovna nepřetrhne, aby v řízení pokračoval, protože mu dojde, že tady se bude hrát tvrdě a nekouká z toho snadné vítězství, ale řízení s rozsáhlým dokazováním, jehož náklady budou stejné nebo vyšší než pokuta sama. Dále můžete správní orgán vhodně zvolenými námitkami navést někam a nechat ho na to na před ústním řízením připravit (například předvolat svědky na stejný den jako je nařízeno ústní jednání, což řízení výrazně zrychlí), abyste následně v ústním jednání samotném navrhli něco jiného a správní orgán tak zamotali ještě více.

Je to tedy otázka vaší volby. Já osobně preferuji skryté nošení, tedy neodůvodněný odpor.

 


07.01.2016 D-FENS

D-FENS

Trust in God, but keep your powder dry.